Home

Przyjmowanie pacjentów

Rejestracja i przyjmowanie pacjentów
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja w Opolskim Centrum Onkologii czynna jest w poniedziałek, środę, czwartek od godziny 7.00 do 15.00, we wtorki od godz. 7.00 do godz. 18.00,  kiedy dłużej czynne są Poradnie: Chirurgii Onkologicznej, Profilaktyki  Chorób Piersi, Chemioterapii (kontrolnej),
Onkologii Ogólnej  oraz Pracownia Mammograficzna. 

Rejestracja pacjentów odbywa się w dni robocze w następujących godzinach:


- w  poniedziałek        od godz. 7.00  do godz. 14.30
- we wtorek                od godz. 7.00 do godz. 17.30
- w środę                     od godz. 7.00  do godz. 14.30
- w czwartek               od godz. 7.00  do godz. 14.30
- w piątek                    od godz. 7.00  do godz. 14.30


lub do limitów przyjęć, określonych zarządzeniem dyrektora OCO, obowiązujących
w następujących poradniach:
- chirurgii onkologicznej        – limit dzienny do 50 pacjentów,
- onkologii ginekologicznej    – limit dzienny do 25 pacjentek,
- radioterapii                           – limit dzienny do 30 pacjentów,
- poradni profilaktyki chorób piersi – limit dzienny do 50 pacjentów,
- poradni chemioterapii (kontrolnej) – limit dzienny do 35 pacjentów,

Poza limitem przyjmowani są pacjenci: zaplanowani do przyjęć na oddziały szpitalne,
na wyznaczone terminem w OCO zabiegi ambulatoryjne, do zmiany opatrunku po zabiegach, do konsultacji specjalistycznych z innych szpitali, przywiezieni karetką oraz pacjenci „pierwszorazowi” z rozpoznaniem choroby nowotworowej do Poradni Radioterapii lub Poradni Onkologii Ginekologicznej oraz do Poradni Profilaktyki Chorób Piersi –pacjentki skierowane na etap diagnostyki pogłębionej w programie mammografii skryningowej.

Istnieje możliwość planowania wizyt (zapisy do 20 osób nas liście na dany dzień  z wyprzedzeniem), telefonicznie od godziny 12.00,  pod numerami telefonów: 77441604; 77441605: 77441607; 77441608.  W dniu wizyty zaplanowanej wcześniej (telefonicznie czy bezpośrednio), należy zgłosić się do rejestracji (w budynku, w którym mieści się dana poradnia) do godz. 11.30 oraz przedstawić dokument tożsamości z numerem PESEL,
a następnie pobrać numer kolejności przyjęcia w wybranej poradni.

W przypadku pierwszej wizyty, podczas rejestracji, zakładana jest kartoteka – historia choroby pacjenta w postaci papierowej oraz w systemie informatycznym nadawany jest niepowtarzalny identyfikatora ID pacjenta. Kartoteka  stanowi jeden całościowy zbiór dokumentacji medycznej pacjenta, zawierający chronologiczny wykaz świadczeń  zdrowotnych realizowanych na rzecz pacjenta  w Opolskim Centrum Onkologii. Każda kartoteka zawierać powinna „Zgodę (lub brak zgody) pacjenta na przekazywanie określonym osobom informacji o stanie jego zdrowia, o udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz na udostępnianie dokumentacji medycznej”.

Zgłaszający się pacjenci są rejestrowani na podstawie dokumentu tożsamości zawierającego nr PESEL. Osoby nie mające potwierdzenia NFZ do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
( w eWUŚ ) wypełniają oświadczenie o przysługującym im prawie do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (jeżeli są pewni, że je posiadają) lub sami pokrywają koszty udzielanych świadczeń w Opolskim Centrum Onkologii.

Przyjmowanie pacjentów do leczenia szpitalnego

Przyjęcie pacjenta do leczenia szpitalnego odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza w poradni specjalistycznej Opolskiego Centrum Onkologii
i podlega rejestracji na zasadach ogólnych, obowiązujących w OCO.

W przypadku braku uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, pacjent powinien opłacić zaplanowane w czasie hospitalizacji badania i zabiegi.

Izba przyjęć

Izba przyjęć przyjmuje pacjentów do leczenia szpitalnego w dni robocze w godzinach
od 7.25 do godz. 15.00.

Przy przyjęciu do szpitala wymagane są następujące dokumenty: skierowanie do szpitala, dowód osobisty, dane dotyczące najbliższych pacjentowi osób (w tym numer telefonu). Dodatkowo pacjent powinien przedstawić aktualną dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia w innych zakładach opieki zdrowotnej oraz przynieść leki,
które pacjent na stałe przyjmuje w domu. Ponadto, grupę krwi jeżeli miał oznaczoną. 

Do Izby przyjęć pacjent zgłasza się po wcześniejszej rejestracji i kwalifikacji pacjenta do przyjęcia przez lekarza (badanie lekarskie) w poradni, która wcześniej wystawiła skierowanie.

W Izbie przyjęć po założeniu niezbędnej dokumentacji, pacjent podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje osobę/osoby, którką/które upoważnia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i do uzyskania dokumentacji medycznej. Pacjent przebiera się z ubrania cywilnego w piżamę (własną lub szpitalną),

Pacjent może przekazać swoje rzeczy osobiste rodzinie lub oddać je do depozytu szpitalnego rzeczy osobistych: odzieży i obuwia lub rzeczy wartościowych, otrzymuje potwierdzenie odbioru rzeczy chorego.

Po dokonaniu wszystkich formalności niezbędnych do przyjęcia pacjenta do szpitala, pacjent zostaje odprowadzony w asyście pracownika Opolskiego Centrum Onkologii do wyznaczonego oddziału wraz z dokumentacją medyczną pacjenta.

W przypadku pacjenta, dla którego jest to kolejny pobyt w centrum Onkologii i zna teren szpitala, dopuszcza się możliwość, aby pacjent sam lub w asyście rodziny dotarł do oddziału, do którego ma skierowanie. W tej sytuacji dokumentacja jest dostarczona niezwłocznie do wyznaczonego oddziału przez pracownika Izby przyjęć.

Każdy pacjent przyjmowany do szpitala Opolskiego Centrum Onkologii powinien być wyposażony w piżamę, szlafrok, przybory toaletowe, obuwie zamienne.

Depozyt ubrań i rzeczy wartościowych dla pacjentów czynny jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

Za  rzeczy nie pozostawione w depozycie, wniesione na teren szpitala, Opolskie Centrum Onkologii nie ponosi odpowiedzialności.

 

Wypisanie ze szpitala

Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:
- gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
- na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,
- gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie leczenia może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia  lekarz sporządza notatkę w dokumentacji medycznej pacjenta.

Odbiór rzeczy pacjenta z depozytu szpitalnego odbywa się w dniu wypisu pacjenta ze szpitala na podstawie okazania dokumentu potwierdzającego przyjęcie rzeczy do depozytu.

Po potwierdzeniu odbioru przez pacjenta rzeczy zdeponowanych w szpitalu, uzyskaniu potwierdzenia z oddziału o wypisie pacjenta ze szpitala, pracownik izby przyjęć dokonuje odpowiedni wpis w Księdze Przyjęć i Odmów.  

 

Termin składania:
Opublikowano: poniedziałek, 01, grudzień 2014 14:19
Opublikował: