Home

Majątek jednostki

Lp. Wyszczególnienie Wartość bilansowa wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
Wartość brutto Umorzenie Wartośc netto
1 Wartości niematerialne i prawne 1 043 365,35 1 040 976,15 2 389,20
2 Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 191 382,09 - 1 191 382,09
3 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27 389 752,56 6 407 294,69 20 982 457,87
4 Urządzenia techniczne i maszyny 2 665 173,22 1 400 985,28 1 264 187,94
5 Środki transportu 102 825,26 59 882,06 42 943,20
6 Inne środki trwałe 51 700 987,65 29 557 719,60 22 143 268,05
7 Środki trwałe w budowie 1 369 482,08 - 1 369 482,08
8 OGÓŁEM WARTOŚĆ 85 462 968,21 38 466 857,78 46 996 110,43
Termin składania:
Opublikowano: poniedziałek, 01, grudzień 2014 14:18
Opublikował: