Home

Kontrole zewnętrzne

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii

w okresie od stycznia do października 2015r.

 

L.p.

Podmiot
kontrolujący

Przedmiot
kontroli

1.

Wojewódzka Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

w Opolu

Wydanie zgody na prowadzenie działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego

2.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Opolu

Kontrola oddziałów wz. gospodarki krwią. Kontrola warunków przechowywania krwi i jej składników przed transfuzją oraz pojemników z pozostałością po przetoczeniu

3.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

w Opolu

Kontrola przed zakontraktowaniem nowego programu lekowego – Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu

4.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

w Opolu

Realizacja umów wz. udzielania świadczeń dla wytypowanych pacjentów oraz ich rozliczenia z Opolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie 01.01.2013 – 31.12.2014

5.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu

Kontrola planowa

6.

Archiwum Państwowe w Opolu

Kontrola ogólna archiwum zakładowego jednostki

7.

Państwowa Agencja Atomistyki

Warszawa

Kontrola stanu ochrony radiologicznej

8.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

w Opolu

Kontrola przed zakontraktowaniem nowego programu lekowego – Leczenie czerniaka skóry dabrafenibem

9.

Ministerstwo Zdrowia

Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Kontrola aparatu mammograficznego

10.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

w Opolu

Sprawdzenie (wizytacja) oferenta w postępowaniu konkursowym wz. ginekologii onkologicznej

11.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Opolu

Kontrola zadania inwestycyjnego „Budowa rezerwowego ujęcia wody”

12.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Bieżący stan sanitarny

13.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Realizacja wymogów BHP w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, rakotwórcze, cytostatyki

 

 

 


 

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii

w Opolu w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku

 

L.p.

Podmiot
kontrolujący

Przedmiot
kontroli

1.

Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

Zwiększenie zakresu dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych (e-usług) poprzez rozwój modułów informatycznych i stopnia ich wykorzystania – gospodarowanie środkami pochodzącymi z UE w zakresie ww. projektu

2.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Pobór próbek wody w kierunku Legionella sp.

3.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

w Opolu

Realizacja umowy:

08R/10061/02/03/AOS/2015

08R/10061/02/01/AOS/2015

za okres VII-XII 2015

Termin składania:
Opublikowano: poniedziałek, 01, grudzień 2014 14:22
Opublikował: