Home

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego     w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole ogłasza przetarg ofertowy na najem pomieszczeń o powierzchni 41,40 m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową.

 1. Cena wywoławcza za metr² - 25,00 zł netto
 2. Oferty zawierające oferowaną cenę należy składać w formie pisemnej.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę powinna być opisana w następujący sposób: „ Oferta na najem pomieszczeń o powierzchni 41,40 m² z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową – nie otwierać do dnia 31.08.2016r. do godz. 10,00”
 4. Miejsce składania ofert: sekretariat SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego   w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole.
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2016r. o godz. 9.30.
 6. Oferent może dokonać oględzin pomieszczeń po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 7. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
 8. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Joanna Kowalczyk
 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.08.2016r. o godz. 10.00 w Sekcji Gospodarczej SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego   w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole.

tel. (77) 44 16 111 lub 664-063999

 1. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66a,45-061 Opole zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
 2. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy najmu w terminie 10 dni od daty otwarcia ofert, SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu oraz wzoru umowy, udostępnionych w załączeniu do ogłoszenia.
 4. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu informuje, że zgodnie z §30 ust. 1a uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005r. Nr 26, poz. 697 z późn. zmianami) zgoda Zarządu Województwa na zawarcie umowy jest wymagana również, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 

Załącznik nr 1 - WARUNKI PRZETARGU

Załącznik nr 2 - WZÓR UMOWY

 

wtorek, 23, sierpień 2016 14:47
Opublikował: Anna Gąska

Ogłoszenie o konkursie na wykonywanie biopsji gruboigłowych wspomaganych próżniowo

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii

im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

z siedzibą: ul. Katowicka 66a 45-061 Opole

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki inwazyjnej chorób piersi - biopsji gruboigłowych wspomaganych próżniowo na rzecz pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii, w okresie 12 miesięcy od daty udzielenie zamówienia.

Usługi wykonywane będą w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

 1. Szczegółowe warunki konkursu oraz informacje o przedmiocie konkursu uzyskać można w siedzibie zamawiającego – Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 04, tel. 077 44 16 096 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 2. Oferty należy składać w sekretariacie Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu przy ul. Katowickiej 66a  do dnia 22.06.2016r  do godz. 12.00
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 22.06.2016r   o  godz. 13.00 – w Opolskim Centrum Onkologii, pokój nr 04
 4. Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

piątek, 10, czerwiec 2016 15:17
Opublikował: Anna Gąska

Ogłoszenie o konkursie ofert 24.11.2015

Ogłoszenie o konkursie ofert

konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 
z zakresu opisu preparatów histopatologicznych (2 lekarzy) na okres 
od 01.01.2016r. do 31.12.2017r..

wtorek, 24, listopad 2015 15:09
Opublikował: Wiktor Kwiotek

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie ofert 9.12.2015

Opole, dnia  09 grudnia 2015r.    

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
z zakresu opisu preparatów histopatologicznych

środa, 09, grudzień 2015 12:05
Opublikował: Mateusz Smokowski

Czytaj więcej...